പത്താംതരത്തിലെ പരീക്ഷാഫലം 15.06.2022 ന് ബുധനാഴ്ച 3 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
S.S.L.C
T.H.S.L.C
A.H.S.L.C
S.S.L.C H.I

പരീക്ഷാഫലം ലഭ്യമാവുന്ന വെബ്സൈറ്റുകള്‍

www.keralaresults.nic.in

http://keralaresults.nic.in/


http://results.itschool.gov.in


http://results.kerala.nic.in